بررسی مفاهیم شبکه در مجازی سازی

بررسی مفاهیم شبکه در مجازی سازی

در محیط های مجازی یکی از پیچیده ترین و جذاب ترین مفاهیم، مواردی است که مربوط به حوزه شبکه می شوند. در معماری vSphere این مفاهیم به نوبه خود دارای ویژگی های خاصی می باشند که در این بخش می خواهیم به بررسی آنها بپردازیم.

مفهوم vSwitch:

در محیط های واقعی شما می توانید شبکه خود را براساس نیازهای خاص خود تقسیم بندی کنید. بدین معنا که براساس یکسری اصول امنیتی و فنی می توانید یک سوئیچ فیزیکی را به چند سوئیچ منطقی تقسیم نمایید.

ادامه مطلب بررسی مفاهیم شبکه در مجازی سازی در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s