حل ارور 503 service unavailable در vSphere Web Client

حل ارور 503 service unavailable در vSphere Web Client

یکی از مشکلات رو خودم باهاش برخورد داشتم ارور 503 service unavailable در vSphere بود، یعنی زمانی که ماشین مجازی را روشن کردم دیگه امکان اتصال به آن را نداشتم و ممکن شما هم یکی از پیغام های زیر را مصل من دریافت کرده باشید.

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x7f009c095810] _serverNamespace = / _isRedirect = false _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [class Vmacore::Http::LocalServiceSpec:00000000006F92F0] _serverNamespace = /vsphere-client

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x7f0c6005e4c0] _serverNamespace = / _isRedirect = false _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

503 service unavailble fail to connect to end point.

ادامه مطلب حل ارور 503 service unavailable در vSphere Web Client در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

from گیک بوی | GEEKBOY https://geekboy.pro/vsphere-web-client-503-service-unavailable/
via آموزش شبکه https://geekboy.pro/wp-content/uploads/2017/08/vsphere-web-client-503-service-unavailable-1-672×406.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s